Wyspa smyków

logo

Wskazywanie nowych możliwości (innowacyjne metody pracy)

logopedia zajęcia dodatkowe

INNOWACYJNE METODY PRACY Z DZIEĆMI

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualną wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym i potrzebą działania. Zadaniem wychowania przedszkolnego powinno być zatem stworzenie sytuacji, w których dziecko znalazłoby zaspokojenie tych potrzeb.
W naszym przedszkolu stwarzamy warunki sprzyjające aktywności dziecka. Mówiąc o wychowaniu naprzeciw zainteresowaniom dziecka mamy na myśli elastyczną organizację procesu wychowania dydaktycznego, którego cele, treści i metody konkretyzują się dopiero w kontakcie z indywidualnym dzieckiem.
Jednym z zasadniczych elementów ułatwiających to zadanie są metody. Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności, kształcą się, biorą udział w konferencjach naukowych, sympozjach, szkoleniach. Poznane metody lub ich elementy wprowadzają do codziennej praktyki doskonaląc w ten sposób swój warsztat pracy i wypracowując własne pomysły.

JAKIE METODY STOSUJEMY W NASZYM PRZEDSZKOLU?

Metoda ,,Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, to metoda która przynosi znaczący efekt w przygotowaniu dzieci 5-letnich do podjęcia nauki w szkole z uwagi na jej przydatność w procesie usprawnienia analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinetyczno- ruchowego, w kształceniu orientacji przestrzennej. Wspomniana metoda rozwija zdolności rozumienia i posługiwanie się symbolami abstrakcyjnymi, ułatwia rozwijanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania.
Organizując zajęcia ruchowe urozmaicamy je elementami gimnastyki twórczej R. Labana i K. Orffa. Rozwija ona inteligencją przez twórcze myślenie i działanie, pogłębia zainteresowanie podejmowaną działalnością ruchową, a tym samym motywuje do działania, daje okazję do samowyrażania się ruchem, do określania swej indywidualności.
Aktywność zwłaszcza ruchową wykorzystała W. Sherbone swojej metodzie ruchu rozwijającego. Metoda ta wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębieniu kontaktu z innymi ludźmi.
Troszcząc się o kształtowanie radosnej postawy wobec poznania i ogarniania rzeczywistości od wielu lat stosujemy w naszym przedszkolu „Edukację matematyczną” wg. prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej. Dzięki tej metodzie dzieci rozszerzają możliwości umysłowe do nauki matematyki, w wyniku, czego nauka matematyki staje się przyjemna i przynosi sukcesy.
W ostatnim czasie coraz śmielej w naszym przedszkolu wprowadzane są elementy metody wg. I. Majchrzak. Koncepcja I. Majchrzak wprowadza dziecko w świat pisma przez własne imię zapisane w postaci „wizytówki”. Jest to metoda analityczno-syntetyczna, dzięki której dziecko staje się wrażliwe na dźwięki mowy – poznaje strukturę dźwiękową wyrazów. Dzięki tej metodzie dzieci przyswajają naukę czytania ze zrozumieniem, ćwiczą niezależność umysłu, spostrzegawczość, intelekt, orientację w przestrzeni, poznają prawa pisowni.

NOWATORSKIE METODY PRACY Z DZIEĆMI

Ruch Rozwijający” – terapia i wspomaganie rozwoju dziecka wg W.Sherborne;
„Kinezjologia edukacyjna” wg P.Dennisona – „gimnastyka mózgu”;
Pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;
„Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej
elementy „Odimiennej metody nauki czytania” I. Majchrzak – przygotowanie do nauki pisania i czytania;
elementy „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz – przygotowanie do nauki pisania i czytania;
prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
metody aktywne : gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr), metoda twórczego myślenia „burza mózgów”,
techniki relaksacyjne, bajkoterapia – oddziaływanie wychowawcze i terapeutyczne

LITERATURA

1. M. Bogdanowicz „Od piosenki do liter, czyli Metoda Dobrego Sartu”
2. E. Kruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska „Dziecięca matematyka”
3. I. Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”
4. K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”